cupsell.cz PomocKontaktbiuro@cupsell.pl801 007 141
shop#136642
Pravidla
 
 

§ 1 Definice

Význam termínů použitých v Obchodních podmínkách:
 1. Poskytovatel – Správce portálu CupSell.pl,
 2. Uživatel – fyzické osoby, jež dovršily 18 let věku a jsou způsobilé k právním úkonům, právnické osoby a organizační jednotky, která nemají status právnické osoby, ale mohou vlastním jménem nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Uživateli se mohou stát také osoby, které dovršily 13 let věku, ale nejsou v souladu s platnými právními předpisy způsobilé k právním úkonům,
 3. Login – jedinečné uživatelské jméno,
 4. Obchod – Uživatel si ho na portálu CupSell.pl zakládá sám, aby mohl prodávat zboží z Nabídky s vlastním designem a slovním doprovodem,
 5. Uživatelský účet – sekce na portálu spravované společností CupSell.pl, kam má Uživatel přístup po přihlášení, ve které jsou shromažďovány údaje o Uživateli a informace o jeho aktivitách na portálu Cupsell.pl,
 6. Nabídka – veškeré výrobky ve vlastnictví Poskytovatele dostupné Uživateli bez založeného už. účtu nebo se založeným účtem, ke kterému se přihlásí,
 7. Provize – prostředky nashromážděné Uživatelem uvnitř portálu CupSell.pl, které jsou vypláceny jako odměna za aktivity popsané v Obchodních podmínkách,
 8. Generátor – aplikace umožňující umístění obrázků nebo fotografií na výrobcích.
 
 

§ 2 Obecná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky byly vyhotoveny v souladu s právními předpisy platnými na území Polské republiky. Obchodní podmínky spolu s právními předpisy plně regulují otázky týkající se používání Internetového portálu Cupsell.pl dostupného na internetové adrese http://cupsell.pl.
 2. Obchodní podmínky podrobně popisují:
  1. druh a rozsah poskytovaných elektronických služeb,
  2. podmínky pro poskytování elektronických služeb včetně:
   1. technických požadavků na zajištění kompatibility s teleinformatickým systémem Poskytovatele,
   2. zákazu šíření nelegálního obsahu Uživatelem,
  3. podmínky nutné k uzavření a vypovězení smlouvy o poskytování elektronických služeb,
  4. reklamační řád.
 3. Správcem Portálu CupSell.pl je CUPSELL společnost s ručením omezeným se sídlem v ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, Polsko,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň Nové Město a Wilda v Poznani pod číslem 0000513284, e-mailová adresa: biuro@cupsell.pl.
 4. Poskytovatel poskytuje elektronické služby v souladu s těmito Obchodními podmínkami a zákonem o poskytování elektronických služeb.
 
 

§ 3 Druh a rozsah poskytovaných elektronických služeb

 1. Portál poskytuje následující služby:
  1. Zakládání obchodů uživateli portálu,
  2. Umísťování designu nebo textu na výrobcích z Nabídky Uživatelem. Toto zboží je následně nabízeno na prodej na Portálu.
  3. Uzavírání prodejních smluv zboží z vlastních Obchodů a Obchodů jiných uživatelů,
  4. Používání všech aplikací sdílených portálem CupSell.pl.
 2. 2. V souladu s ustanoveními § 9 Uživatel s vlastním obchodem má podíl ze zisku z prodeje zboží nabízeného ve svém Obchodě.
 
 

§ 4 Podmínky nutné k uzavření a vypovězení smlouvy o poskytování elektronických služeb

 1. Používání Portálu (i bez registrace) je chápáno jako uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb podle těchto Obchodních podmínek.
 2. Smlouva o poskytování elektronických služeb se uzavírá na dobu neurčitou.
 3. Poskytování služeb popsaných v Obchodních podmínkách je podmíněno seznámením se a souhlasem se všemi ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
 4. Registrace je dobrovolná. Využívání některých služeb nabízených portálem je ale možné pouze po registraci.
 5. Pro registraci je nutné vyplnit v registračním formuláři na stránkách http://cupsell.pl/rejestracja následující povinné údaje:
  1. Login,
  2. E-mailovou adresu,
  3. Heslo k uživatelskému účtu. Další údaje jsou nepovinné, jejich vyplnění ale může být podmínkou pro využívání některých dalších služeb Portálu,
  4. Poskytovatel může podmínit Registraci nebo používání portálu ověřením údajů o Uživateli uvedených při registraci.
 6. Uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb je podmíněno prohlášením s následujícím obsahem:
  1. služeb Portálu využívám dobrovolně,
  2. slpňuji podmínky pro Uživatele uvedené v Obchodních podmínkách,
  3. údaje uvedené ve formuláři jsou pravdivé a nezasahují do práv třetích osob,
  4. souhlasím s uzavřením smlouvy v elektronické podobě,
  5. souhlasím se zpracováním, shromažďováním, uchováváním a sdílením Uživatelových osobních údajů Poskytovatelem v rozsahu potřebném k poskytování elektronických služeb podle těchto Obchodních podmínek.
 7. Nezaregistrovaný uživatel může kdykoliv vypovědět s okamžitou platností smlouvu o poskytování elektronických služeb.
 8. Registrovaný uživatel může kdykoliv vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb. Výpověď by měla být registrovaným Uživatelem doručena prostřednictvím elektronické pošty z e-mailové adresy uvedené v Uživatelském účtu. Smlouva bude vypovězena ke dni doručení e-mailu s výpovědí.
 9. Poskytovatel může s okamžitou platností vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb s registrovaným Uživatelem, pokud:
  1. Uživatel neprovedl aktualizaci povinných registračních údajů v Portálu bezprostředně poté, co se změnily,
  2. Uživatel vkládá na portál nepovolený obsah,
  3. Uživatel rozesílá nevyžádané obchodní informace,
  4. Uživatel výrazně nebo opakovaně porušil ustanovení Obchodních podmínek nebo konal v rozporu s cíly a zájmy Portálu,
  5. Uživatel se nepřihlásil na svůj účet po dobu minimálně 60 dnů.
 10. Výpověď smlouvy o poskytování elektronických služeb bude Poskytovatelem doručena na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu.
 11. Po odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo její výpovědi po vzájemné dohodě obou smluvních stran následuje zablokování Uživatelského účtu a jeho odstranění.
 
 

§ 5 Technické požadavky

 1. Pro využívání služeb poskytovaných na základě těchto Obchodních podmínek musí Uživatel disponovat:
  1. libovolným internetovým prohlížečem,
  2. aktivní e-mailovou adresou.
 
 

§ 6 Zákaz šíření nelegálního obsahu uživatelem

 1. Uživateli se zakazuje vkládat a šířit prostřednictvím Portálu nelegální obsah, zvláště pak:
  1. obsah, který narušuje platné právní předpisy,
  2. obsah, který narušuje práva třetích osob,
  3. obsah, který uráží třetí osoby, náboženské přesvědčení, má násilný charakter nebo propaguje rasismus nebo nacismus,
  4. obsah, který je obecně pokládán za urážlivý nebo vulgární,
  5. obsah, který narušuje dobré jméno třetích osob nebo je ponižuje,
  6. obsah s vyobrazením osob, které k tomu nedaly souhlas,
  7. obsah, ke kterému nemá autorská práva.
 
 

§ 7 Obchody

 1. Uživatel při zakládání Obchodu (viz. § 3 bod 1 podbod a) svůj obchod originálně pojmenuje. Výsledný název Obchodu se bude skládat ze dvou částí, první část představuje Uživatelem vymyšlený originální název a druhou část koncovka .cupsell.pl.
 2. Každý nový Obchod má automaticky veřejný status (zobrazuje se v seznamu Obchodů) a bude takto uveřejněný pod podmínkou, že v nabídce daného Obchodu bude alespoň jeden výrobek. Status Obchodu je možné změnit na soukromý - neveřejný (nezobrazuje se v Seznamu Obchodů). Změny je možné provést po přihlášení v sekci „Vaše obchody“.
 3. Zaregistrovaný Uživatel může na Portálu umístit tři různé Obchody. Pokud po umístění tří obchodů potřebuje další, může zaslat odůvodněnou žádost o zvýšení limitu obchodů na e-mailovou adresu biuro@cupsell.pl. Poskytoval si vyhrazuje právo odmítnout zvýšení limitu.
 4. Pro každý obchod si může Uživatel zvolit Logo, které bude zobrazeno na stránkách Obchodu a ikonku, která bude zobrazena v seznamu obchodů portálu CupSell.pl. Logo a ikonka nejsou povinné.
 5. Na stránky obchodu je možné vložit libovolnou Charakteristiku Obchodu, pokud nenarušuje zásady Obchodních Podmínek nebo platných právních předpisů.
 6. Uživatel musí zvolit alespoň jednu kategorii, ve které bude obchod na Portálu zobrazován v seznamu Obchodů.
 7. Uživatel při tvorbě vlastního návrhu nejprve si nejprve vybere podklad z dostupné Nabídky v Generátoru, nanese (uploaduje) na něj vlastní grafický design nebo text, výsledný výrobek pojmenuje, určí cenu (k základní ceně udané v Nabídce přidá vlastní marži), za jakou se má daný výrobek prodávat v Uživatelově obchodě. Poskytovatel nijak nezasahuje ani nebude zasahovat do výšky stanovených marží. Poskytovatel si pod podmínkou výslovného souhlasu Uživatele vyhrazuje ze závažných důvodů právo na změnu základní ceny nebo na výrobce. Tato změna ovlivňuje konečnou cenu výrobku, ale neovlivňuje výšku marže.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstranění obchodu, do kterého Uživatel nevložil do 30 dnů od založení žádné zboží. V tomto případě přestává být adresa obchodu vyhrazena Uživateli a je znovu uvolněna pro případné další zájemce.
 9. Poskytovatel může odstranit obchod uživatele, pokud je v rozporu s body § 6 těchto Obchodních podmínek.
 10. Ceny zboží uvedené Uživatelem zahrnují Daň z přidané hodnoty (DPH).
 
 

§ 8 Výrobky a objednávky

 1. Objednávky zpracováváme na výrobcích různých společností (podrobnosti jsou uvedeny v sekci "Nabídka"), výběr společností záleží na Poskytovateli.
 2. Poskytovatel se zavazuje pečlivě vybírat zboží nejvýšší kvality. Portál si vyhrazuje právo na změnu Dodavatele nebo druhu zboží, pokud k tomu existují oprávněné důvody, jako např. zastavení výroby zboží smluvní ze strany dodavatele, případně pokud Dodavatel nemůže požadované zboží dodat. V takovém případě budou Uživatelé portálu informování Poskytovatelem.
 3. Hotový výrobek (výrobek s potiskem) se může lišit od náhledu, rozměry i umístění potisku se mohou změnit. Návrh výrobku na Portálu je pouze orientační a Portál nezaručuje, že bude výsledný výrobek zcela podobný návrhu (důvodem mohou být omezené technické možnosti, rozdíly ve zhledu náhledu, rozdíly vrozměrech a rozlišení různých monitorů nebo rozdíly mezi plochou a reálnou grafikou). Poskytovatel se však zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby se hotové výrobky co nejvíce podobaly náhledu.
 4. Potisk a zvláště pak jeho barva se může lišit od náhledu, rozdíly mohou být způsobeny technickým omezením při provádění potisku (tiskneme v systému CMYK), nebo rozdílným nastavením barev monitoru Uživatele. Poskytovatel se však zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby se potisk a jeho barva co nejvíce podobal náhledu. Pokud se v mimořádných situací vyskytne problém s určením barev budou za výchozí považovány základní barvy.
 5. Kupní smlouva vzniká zahájením zpracování objednávky portálem CupSell.pl (stav objednávky: "Vyřizuje se").
 6. Uživatel objednáním zboží z Portálu souhlasí s vystavením elektornické faktury jako dokladu potvrzujícího nákup (soubor PDF mu bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu).
 7. Rizika přechází na Objednatele předáním objednávky.
 8. Zajištění a poskytnutí objednacích údajů a Všeobecných podmínek (prodejní řád) probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Zde se je kdykoliv možné seznámit se Všeobecnými podmínkami (prodejním řádem). Předchozí objednávky si může přihlášený Uživatel prohlédnout na svém uživatelském účtu.
 
 

§ 9 Bodový systém a honorář za poskytnutí licence

 1. Za každý prodej v Uživatelově Obchodě jsou Uživateli přičítány body, jejichž počet se odvíjí od hodnoty prodeje. Každý zlotý, který ve svém Obchodě Uživatel vydělá, představuje jeden bod.
 2. Uživatel může obdržené body použít k nákupu v Obchodech jiných Uživatelů portálu CupSell. Uživatel se zavazuje přijímat body od jiných Uživatelů. Po prodeji zboží za body budou Uživateli přičteny body ve stejné hodnotě.
 3. Uživatel může bezplatně nabízet body na jiných internetových portálech v rámci jím pořádnaných soutěží.
 4. Po překročení měsíčního limitu 200 bodů získává Uživatel možnost nechat si vyplatit honorář za převod práv na používání grafiky a textu na výrobcích nabízených Uživatelem na Portálu CupSell.pl (poskytnutí licence) ve prospěch Poskytovatele. Pokud se Uživateli v kalendářním měsíci nepodaří nashromáždit více než 200 bodů, se tyto převádí do dalšího měsíce.
 5. Výplata honoráře za poskytnutí licence je podmíněna splněním následujících podmínek:
  1. Uživatel řádně vyplní platební údaje v sekci "Vaše údaje" (adresa http://cupsell.cz/konto/bank),
  2. Uživatel zvolí způsob vyúčtování (fyzická osoba nebo firma) v sekci Účet (vyúčtování),
  3. Uživatel odevzdá na portálu CupSell.pl prohlášení o převodu práv na používání grafiky a textu na výrobcích nabízených Uživatelem na Portálu ve prospěch Poskytovatele,
  4. Uživatel vlastnící živnostenský list řádně vystaví fakturu a doručí ji na poštovní adresu Poskytovatele,
  5. Uživatel dodá všechny údaje potřebné k výplatě honoráře.
 6. Termín splatnosti honoráře je 14 dní ode dne vystavení faktury případně 14 dní od obdržení údajů potřebných k výplatě honoráře.
 7. V případě fyzických osob bez živnostenského oprávnění bude Uživatelův honorář snížen o zálohu na daň z příjmu fyzických osob vypočítanou podle platných předpisů.
 8. Honorář je vyplácen výhradně na číslo bankovního účtu uvedené Uživatelem v sekci "Vaše údaje".
 9. Poskytovatel má právo v případě pochyb o oprávněnosti výplaty honoráře pozdržet platbu a vyzvat Uživatele, aby se do 14 dnů k situaci vyjádřil. Pokud Uživatel neodpoví ve výše uvedeném termínu, bude to Poskytovatel považovat za stáhnutí žádosti o výplatu honoráře.
 
 

§ 10 Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Veškeré kroky podnikané Uživatelem v rámci Portálu musí být v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy.
 2. Uživatel může spravovat více než jeden Uživatelský účet portálu CupSell.pl pod podmínkou, že tím nedochází k narušení zásad Obchodních podmínek nebo práv třetích osob.
 3. Uživatel nesmí používat Uživatelské účty jiných Uživatelů, nesmí také poskytnout přístup na svůj Uživatelský účet jiným osobám.
 4. Uživatel (fyzická osoba), jenž uzavřel kupní smlouvu v rámci Portálu za účelem přímo nesouvisejícím s předmětem podnikání nebo výkonem zaměstnání, má právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu zasláním příslušného prohlášení do 14 dnů od doručení výrobku na adresu: CUPSELL sp.z o.o. se sídlem v ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, Polsko.
 5. V případě odstoupení od smlouvy podle bodu 4 je smlouva považována za neuzavřenou a Uživatel je zproštěn veškerých závazků. Zboží a služby, které byly předmětem kupní smlouvy, podléhá vrácení v neporušeném stavu, pokud se nejednalo o nutný zásah v rámci běžného používání. Zboží by mělo být vráceno neodkladně, nejpozději však do 14 dnů. Náklady na vrácení Uživatelem zakoupeného výrobku nese Uživatel, pokud nedošlo k odstoupení od smlouvy z důvodu, že Poskytovatel nemohl, byť jen přechodně, vyřídit objednávku podle požadavků Uživatele.
 6. Pokud je výrobek v rozporu s kupní smlouvou, může Uživatel (popsaný v bodě 4) požadovat,pokud je oprava nebo výměna možná nebo nevyžaduje velkých nákladů, jeho bezplatnou opravu případně výměnu za nový výrobek, tak aby byl shodný se smluvními podmínkami. Pokud se Uživatel nemůže dožadovat opravy případně výměny, pokud by výměna nebo oprava výrobku představovala pro Uživatele výrazný diskomfort, nebo pokud Prodejce nemůže takovému požadavku v přiměřeném čase vyhovět, může Uživatel požadovat snížení ceny nebo má právo odstoupit od smlouvy. Uživatel nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud je rozpor s kupní smlouvou pouze marginálního charakteru.
 7. Pokud je prodané zboží závadné má Uživatel, jenž toto zboží zakoupil v rámci vlastního podnikání nebo výkonu zaměstnání, právo odstoupit od smlouvy případně požadovat nižší cenu. Uživatel nemá právo odstoupit od smlouvy, v případě že Poskytovatel závadu odstraní nebo vadné zboží vymění. Toto omezení neplatí v případě, že zboží již bylo Poskytovatelem vyměněno nebo opravováno, pokud se nejedná pouze o drobné závady.
 
 

§ 11 Práva duševního vlastnictví

 1. Uživatel vložením zboží s vlastním grafickým nebo textovým návrhem do svého Obchodu prohlašuje, že :
  1. je vlastníkem autorských práv ke grafice a textům, které vložil na portál CupSell.pl, případně že získal od oprávněných osob souhlas k jejich šíření a dalšímu poskytování licencí,
  2. grafika nebo texty vložené Uživatelem na portál CupSell.pl jsou předmětem jeho duševního vlastnictví ve smyslu zákona o autorském a příbuzném právu ze dne 4. února 1994,
  3. grafika nebo texty vložené Uživatelem na portál CupSell.pl nenarušují práva třetích osob.
 2. Uživatel vložením zboží s vlastním grafickým nebo textovým návrhem do svého Obchodu poskytuje Poskytovateli nevýlučné a územně neomezené právo k použití grafiky a textů na veškerých výrobcích, které Uživatel nabízí na internetovém portálu CupSell.pl (licence) pro následující účely:
  1. záznam a rozmožování díla - prováděné vhodnou technikou např.: tiskem, reprografií, magnetickým záznamem nebo digitální technologií,
  2. nakládání s originálem nebo kopiemi, na kterých bylo dílo zachyceno - uvedení do oběhu, propůjčení nebo pronájem originálu nebo kopií,
  3. šíření díla jiným způsobem než je výše popsáno v bodě "b" - veřejné vystupování, vystavování, promítání, vysílání nebo sdílení díla umožňující přístup libovolné osoby z libovolného místa a v libovolném čase.
 3. Licence zmíněná v bodě 2 je poskytována na dobu neurčitou a končí odstraněním Uživatelského účtu z portálu CupSell.pl. Podmínky pro vypočítávání a vyplácení honoráře Uživateli za poskytnutí licence ve prospěch Poskytovatele upravují ustanovení § 9 těchto Obchodních podmínek. Autorskými právy na grafické prvky CupSell.pl, včetně loga "cupsell" a tzv. layoutu (grafického rozvržení) a právy průmyslového vlastnictví včetně práv na ochránné obchodní známky umístěné na Portálu disponuje Poskytovatel. Uživateli se zakazuje používat grafické prvky, design nebo loga, na která si vyhrazuje práva Poskytovatel, pokud není uvedeno v Obchodních podmínkách jinak, případně pokud s tím výslovně nesouhlasí Poskytovatel. Správce nenese žádnou odpovědnost za fakt, že prohlášení zmíněné v § 11 ust. 1 bylo Uživatelem vyplněno nepravdivě.
 
 

§ 12 Odpovědnost

 1. Poskytovatel se zavazuje všemi možnými prostředky zajistit správný technický, formální a právní chod Portálu.
 2. Pokud budou třetí osobou vzneseny nároky plynoucí z narušení jejích práv Uživatelem, je tento povinen všemi faktickými a právními prostředky zajistit odstranění následků porušení práva.
 
 

§ 13 Ochrana osobních údajů

 1. CUPSELL sp.z o.o. se sídlem v ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, Polsko,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň Nové Město a Wilda v Poznani pod číslem 0000513284; DIČ: 7792422363; IČO: 302754840; shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté Uživatelem v souladu s platnými právními předpisy a zásadami politiky ochrany soukromí, které jsou uvedeny v příloze Obchodních podmínek č. 1. (Politika ochrany soukromí).
 2. Osobní údaje jiných Uživatelů jsou Uživatelům poskytovány pouze v případech popsaných v Obchodních podmínkách nebo v jiných odůvodněných případech po předchozím souhlasu osoby, jejíchž údajů se to týká.
 
 

§ 14 Reklamační řád

 1. Reklamaci závad a chyb výrobků a služeb na základě Obchodních podmínek je možné podat těmito způsoby:
  1. prostřednictvím e-mailu na adresu: biuro@cupsell.pl,
  2. prostřednictvím pošty na adresu: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, Polsko.
 2. Každá reklamace by měla obsahovat alespoň Login nebo číslo objednávky a popis reklamovaných závad nebo chyb.
 3. Reklamace bude vyřešena do 14 dnů od doručení. Odpověď na reklamaci bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci Uživatele.
 
 

§ 15 Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny Obchodních podmínek, zvláště v případě:
  1. technologických nebo organizačních změn ve fungování Portálu.
  2. nutnosti přizpůsobení činnosti Portálu a aktualizací Obchodních podmínek podle nových právních předpisů.
 2. O záměru změny Obchodních podmínek informuje Poskytovatel Zákazníka zasláním nového znění Obchodních podmínek na elektronickou adresu uvednou při registraci Uživatele.
 3. Změny v Obchodních podmínkách vstupují v platnost po uplynutí 14 dnů od zveřejnění informace o této změně.
 4. Pokud Poskytovatel obdrží od Uživatele před lhůtou určenou v bodě 3 písemné prohlášení o nesouhlasu s novými Obchodními podmínkami, bude smlouva s okamžitou platností vypovězena.
 5. Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí polským právem.
 6. Veškeré spory spojené s poskytováním služeb na portálu CupSell.pl Poskytovatelem bude řešit příslušný soud.
 7. V případě sporů souvisejících se službami poskytovanými Poskytovatelem na Portálu CupSell.pl, ve kterých je stranou sporu podnikatel ve smyslu živnostenského zákona, bude ve věci rozhodovat soud příslušný sídlu Poskytovatele.

Příloha č. 1 k Pravidlům (Politika ochrany soukromí)